Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vzhľadom k tomu, že:
Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o. so sídlom Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 53 751 281 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č.: 49089/T (ďalej aj „Účtovníctvo L&K s.r.o.“), ako prevádzkovateľovi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do poskytnutia reakcie prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. Týmto beriem na vedomie, že osobné údaje budú poskytované nasledovným príjemcom: spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o. so sídlom Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 53 751 281 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č.: 49089/T týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc:

  • právo požadovať od obchodné meno prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov, a taktiež
  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov slovenskej republiky.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to napríklad týmito spôsobmi: prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421917907593; prostredníctvom e-mailu: uctovnictvo.galanta@gmail.com; alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o. so sídlom Gaštanová 2524/8, 92401 Galanta, týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumel/porozumela som im v celom rozsahu. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára Poskytované podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 z. Z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s nariadením GDPR. Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene Účtovníctvo L&K s.r.o. so sídlom Gaštanová 2524/8, 92401 Galanta, IČO: 53751281 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č.: 49089/T (ďalej aj „Účtovníctvo L&K s.r.o.“) nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania reakcií k vašim požiadavkám zadaným prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o., spoločnosť Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje týkajúce sa vašej osoby maximálne v nasledovnom rozsahu:

Meno a priezvisko;
E-mailová adresa;
Telefónne číslo;

(údaje uvedené v bodoch 1) až 3) vyššie ďalej spoločne aj „osobné údaje“), a to v súlade s nariadením GDPR.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v mene Účtovníctvo L&K s.r.o. podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa osobné údaje spracúvajú, je spoločnosť Účtovníctvo L&K s.r.o. so sídlom Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 53 751 281 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č.: 49089/T Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľ, osobné údaje v rozsahu, v akom boli vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté spracúva pre nasledovné účely: Účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľa, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. A) nariadenia GDPR);

Štatistické účely, pre účel kombinovania osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. B) v spojení s článkom 89 ods. 1 nariadenia GDPR);

Účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, spoločnosťou Účtovníctvo L&K s.r.o. právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o. (článok 6 ods. 1 písm. F) nariadenia GDPR). Kategórie dotknutých osôb
Účtovníctvo L&K s.r.o. ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje klientov, dotknutých osôb, ktorí zadali svoju požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o.

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje spoločnosť Účtovníctvo L&K s.r.o. ako prevádzkovateľ

V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, Účtovníctvo L&K s.r.o. svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami nariadenia GDPR. Právnym základom spracúvania osobných údajov v mene Účtovníctvo L&K s.r.o. na účel vybavovania žiadostí dotknutých osôb je tak oprávnený záujem Účtovníctvo L&K s.r.o. a to podľa príslušného článku nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom Účtovníctvo L&K s.r.o. neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ, spoločnosť Účtovníctvo L&K s.r.o. zasielala reakcie na jej žiadosti a požiadavky, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o. ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o., inak nie je zo strany Účtovníctvo L&K s.r.o. možné na takúto požiadavku dotknutej osoby reagovať.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Predpokladá sa, že osobné údaje spracúvané v mene Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľa, na účel priameho marketingu budú poskytnuté nasledovným príjemcom:
ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ - ARIVA PARTNERS group s. r. o., sídlo Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 54 676 606, konateľ: Mgr. Linda Karaffová

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Osobné údaje spracúvané v mene Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľa, na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti Účtovníctvo L&K s.r.o. nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov, respektíve kritéria na určenie doby spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

Účtovníctvo L&K s.r.o. ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní osobných údajov v mene Účtovníctvo L&K s.r.o. nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

Informácie o ďalších právach klientov, ako dotknutých osôb, podľa platných a účinných právnych predpisov a informácia o postupoch výkonu práv klientov, ako dotknutých osôb, podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:
Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 nariadenia GDPR:
Dotknutá osoba má právo získať od Účtovníctvo L&K s.r.o., ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: Účely spracúvania; Kategórie dotknutých osobných údajov; Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; Ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; Právo podať sťažnosť dozornému orgánu; Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 nariadenia GDPR.