Ako založiť s.r.o.? Postup krok po kroku

Postupy na zakladanie s.r.o. sa v uplynulých rokoch výrazne menili a nie je na škodu si ich každoročne zosumarizovať. Oproti obdobiu pred rokom 2016 už pri zakladaní s.r.o. nie je nutné vkladať na účet imanie spoločníkov.

Vyberte si obchodné meno

Ako prvý krok by ste si mali určiť obchodné meno, pod ktorým bude vaša spoločnosť vystupovať. Nemalo by byť totožné alebo zameniteľné s iným obchodným menom. Je tiež vhodné, aby bolo obchodné meno ľahko zapamätateľné, jedinečné a charakterizujúce činnosť vašej firmy. Myslite na to, že by malo rezonovať u vášho cieľového publika zákazníkov.

Určite si konateľov

Konatelia sú štatutárnymi orgánmi spoločnosti, ktorí budú za spoločnosť rozhodovať a ich mená sú zapísané v zakladateľskej listine (spoločenskej zmluve). Spomedzi nich by mal byť určený jeden správca vkladu.

Predmety podnikania, sídlo spoločnosti

Na predmety podnikania je potrebné otvoriť živnostenské oprávnenia. Tie vydáva okresný úrad na odbore živnostenského podnikania v meste či obci. Na vydanie živnostenského oprávnenia pre s.r.o. by ste už mali mať pripravený základný dokument k založeniu firmy - zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. Osoba, ktorú ste založením živností poverili, musí mať so sebou notársky overené splnomocnenie. Pri elektronickom ohlásení živností môžete ušetriť, inak sa za ohlásenie živnosti platí 5,- € za každú voľnú živnosť a 15,-€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní. Pri ohlasovaní živnosti je vhodné si jedným ťahom vybaviť aj registráciu k dani z príjmov.

Každá spoločnosť musí mať aj sídlo. Môže ním byť rodinný dom, byt, nebytový priestor, vrátane adresy trvalého bydliska niektorého zo spoločníkov. Nevadí ani záložné právo na danú nehnuteľnosť (napríklad hypotéka na dom či byt, ktorý je sídlom firmy). Pre zápis do Obchodného registra musia spoločníci mať súhlas vlastníka alebo väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorá sa stane sídlom firmy.

Základné imanie

Výška vkladu každého zo spoločníkov by mala byť najmenej 750€ a dohromady by imanie spoločnosti malo tvoriť 5000€. Nie je však už potrebné zakladať kvôli imaniu účet v banke, vkladať naň túto sumu a dokladovať výpisom z účtu Obchodnému registru, ako to platilo do roku 2016. Postačí, že správca vkladu, teda jeden zo spoločníkov, dokladuje výšku imania písomným vyhlásením.

Zakladateľské dokumenty, ktoré budete potrebovať

Spoločnosť, ktorú zakladá jedna osoba, musí mať vypracovanú zakladateľskú listinu. Spoločnosť s viacerými konateľmi musí mať spoločenskú zmluvu. Tieto dokumenty sú najdôležitejším článkom procesu založenia firmy, musia spĺňať zákonom predpísané náležitosti, preto je vhodné nechať si ich vypracovať u právnika. Obchodný zákonník určuje, že zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva musí obsahovať obchodné meno a sídlo, mená spoločníkov, predmet podnikania (činnosti), výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka, výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu. Ďalej určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti, určenie správcu vkladov, výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať vrátane spôsobu dopĺňania. Okrem toho musí mať jasne stanovené výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti, predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, plus ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Podpisy na zakladateľských dokumentoch musia byť overené na matrike alebo u notára, s výnimkou tých, ktoré sú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.

Ku zakladateľským dokumentom patrí aj už spomínané vyhlásenie správcu imania – jedného z konateľov, súhlas vlastníka alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, podpisový vzor konateľov a ak zápis vybavuje iná osoba, než konatelia, bude potrebné plnomocenstvo pre túto osobu. Ak spoločnosť zakladá jeden spoločník – fyzická osoba, je potrebné vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba, je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o.

Ak je jedným z predmetov podnikania remeselná alebo viazaná živnosť, bude treba aj súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.

Všetky zakladateľské dokumenty musia byť podpísané príslušnými osobami a podpisy musia byť úradne overené u notára, alebo na matrike.

Súhlas správcu dane alebo Sociálnej poisťovne po uhradení nedoplatkov

Dnes už registrový súd nemôže odsúhlasiť vznik s.r.o., ak má niektorý zo spoločníkov nedoplatky na daniach alebo v Sociálnej poisťovni. V prípade, že takéto nedoplatky uhradíte, je potrebné nechať si vystaviť súhlas správcu dane alebo Sociálnej poisťovne, ktorý potom predložíte k dokumentom pri zápise do Obchodného registra.

Zápis do Obchodného registra SR

Od roku 2020 platí, že návrh na vklad do Obchodného registra možno podávať výlučne elektronicky a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. K návrhu na vklad priložíte všetky dokumenty ako prílohy, vrátane vydaných osvedčení o živnostenskom oprávnení, každý z dokumentov by mal byť osobitne podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Potom uhradíte elektronicky správny poplatok vo výške 150,-€.

Pre právnické osoby platí aj povinnosť zapísania takzvaných konečných užívateľov výhod do obchodného registra. V prípade splnenia všetkých náležitostí registrový súd do dvoch pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra.

Aktivácia elektronickej schránky

Štát po založení spoločnosti do 10 dní automaticky aktivuje jej elektronickú schránku a všetky dokumenty je povinný doručovať výhradne touto formou. Do elektronickej schránky sa prihlasuje v mene spoločnosti konateľ so svojím elektronickým občianskym preukazom. Pozor, keďže štát je povinný doručovať už len elektronicky, doručenie dokumentov má rovnaký právny účinok, ako klasické doručenie poštou.

Proces založenia s.r.o. teda nie je tak celkom jednoduchá záležitosť a ak si na to netrúfate, je lepšie nechať to na odborníkov. U nás poskytujeme službu - založenie s.r.o., alebo si môžete vybrať niektorú z ready-made s.r.o. podľa želania. Sledujeme aktuálne platnú legislatívu za vás, a tak si môžete ušetriť zbytočné starosti a stres.

Všetky články